Links
Comment on page

Định hướng phát triển

Giao diện

Chấn chỉnh giao diện, nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua việc xây dựng luồng người dùng hợp lý.

Tính năng

Sửa, vá lỗi các tính năng hiện có.
Hoàn thiện tính năng extension kiểm soát truy cập Internet.
Nghiên cứu xây dựng các tính năng tích hợp mới.
Nghiên cứu và triển khai phương pháp phân loại tự động website theo các tiêu chí xác định.

Nội dung

Thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung chất lượng cho sản phẩm.

Truyền thông

Đẩy mạnh truyền thông, thu hút nhiều hơn sự quan tâm của bạn bè, người thân về sản phẩm cũng như lĩnh vực an toàn thông tin.