Links
Comment on page

Cơ sở dữ liệu

Truy cập vào cơ sở dữ liệu website

Trên thanh điều hướng, click vào menu dropdown Cơ sở dữ liệu.
Menu Cơ sở dữ liệu
Click chọn một trong ba mục để xem nội dung tương ứng:
 • Website kém an toàn, lừa đảo
 • Website an toàn
 • Báo cáo bổ sung dữ liệu website

CSDL website kém an toàn, lừa đảo

Kéo xuống phần giữa trang để xem danh sách những website kém an toàn, lừa đảo. Dữ liệu được trình bày trong bảng dữ liệu (table).
Bảng dữ liệu website kém an toàn, lừa đảo cung cấp các thông tin sau đây tương ứng cho một dòng dữ liệu website:
 • Ngày thêm
 • Liên kết
 • Mức độ nguy hiểm
 • Hình thức
Bảng dữ liệu còn cho phép thực hiện một số thao tác:
 • Nút Print để in danh sách những website kém an toàn, lừa đảo. Sau khi nhấn Print, hộp thoại In được tích hợp sẵn trên trình duyệt sẽ hiện ra.
 • Nút Export để xuất danh sách những website kém an toàn, lừa đảo thành các dạng file: Excel, CSV hoặc copy danh sách này.
 • Tuỳ chọn Xem để chỉnh số dòng dữ liệu website hiển thị trong một trang.
 • Ở cuối trang, sử dụng dấu >>, << hoặc các số trang để chuyển trang.

CSDL website an toàn

Kéo xuống phần giữa trang để xem danh sách những website an toàn.
Bảng dữ liệu website kém an toàn, lừa đảo cung cấp các thông tin sau đây tương ứng cho một dòng dữ liệu website:
 • Ngày thêm
 • Liên kết
 • Độ tin cậy
 • Hình thức
Các thao tác khác tương tự như đối với bảng dữ liệu website kém an toàn, lừa đảo.

Báo cáo bổ sung dữ liệu website

Kéo xuống phần biểu mẫu (form) để điền thông tin báo cáo bổ sung dữ liệu website.
Điền đầy đủ thông tin: Họ và tên, email, địa chỉ website báo cáo, phân loại website,... và các mục khác theo hướng dẫn của biểu mẫu có sẵn.
Đọc và đồng ý với những điều khoản được nêu.
Click vào nút Gửi báo cáo để hoàn thành gửi báo cáo bổ sung dữ liệu website.