Links
Comment on page

Cấu hình sản phẩm

Thông tin chung

Thông tin server

Dịch vụ máy chủ: Vultr (location Singapore)
IP: 172.67.195.18 (Cloudflare DNS)
Phiên bản PHP sử dụng: 8.0
Hệ quản trị dữ liệu: MySQL

Thông tin domain

Domain: sefinet.top
Nhà đăng ký: NameSilo
Dịch vụ DNS trung gian: Cloudflare

Các mã nguồn mở, plugin, framework sản phẩm sử dụng