Links
Comment on page

Quá trình thực hiện

Giai đoạn 1. Lên ý tưởng, đặt vấn đề: Nêu lý do chọn đề tài, xem xét thực trạng hiện nay.
Giai đoạn 2. Tìm hiểu, khảo sát người dùng Internet: Thực hiện bài khảo sát để nắm bắt thông tin, đưa ra định hướng phù hợp để triển khai dự án.
Giai đoạn 3. Triển khai thực hiện dự án: Xây dựng các tính năng cơ bản cho sản phẩm của dự án, hoàn thiện bổ sung dữ liệu.
Giai đoạn 4. Ghi nhận ý kiến đóng góp: Ghi nhận các ý kiến, đóng góp để sửa chữa, bổ sung tính năng cho sản phẩm của dự án.